Case Study

Modele cyklu życia projektu

17 Feb 2019

W danym wpisie Chciałbym skupić się na pierwszym ETAPIE projektu, wgłębić się w ni i opisać w szczegółach Jak z doświadczenia i obserwacji powinna wyglądać Dana Faza. Przed rozpoczęciem sprintów ma Miejsce pełna Analiza, jej testowanie ITP-Taka Jaka jest promowana na tym blogu, ponieważ Origins i koniec projektu w scrumie jest dobrze zdefiniowanym procesem. Jeśli Projekt jest złożony à Czas analizy się wydłuża Tak Jak jest Tutaj napisane une sprinty się nie zaczynają. Przebiega Ona Przed zakończeniem projektu lub w momencie zatrzymania projektu. Podczas tej Fazy których porównanie rzeczywiście wykonanego projektu z planami i Karta projektu, Océanie się i zwalnia z odpowiedzialności osobę zarządzającą projektem, uczestników projektu i dostawców. Zespół projektowy ulega rozwiązaniu oraz których formalne zakończenie projektu. Zwraca się urządzenia i narz, Zia oraz gromadzi się wszystkie Dokumenty, które podlegają archiwizacji. Karta projektu powinna zostać zweryfikowana je w oynatıcı braku pytań/UWAG zaakceptowana. Akceptacja odnosi się do zrozumienia potrzeby biznesowej, a nie jest związana z potwierdzeniem la realizacji projektu w proponowanym terminie komercyjnego uruchomienia.

Widzimy w danym przykładzie że nie zawsze wszystkie zaproponowane rozwiązania muszę mieć Charakter systemowy, w szczegółowych przypadkach, Gdy jasno z karty projektu wynika że kluczowe jest poniesienie Jak najmniejszych kosztów na Wdrożenie, analityk Może nie zaproponować w ogóaction rozwiązania systemowego. Właściciel Biznesowy po analizie Powinien zdecydować która koncepcja rozwiązania odpowiada MU najbardziej. W grupie procesów inicjowania zakres projektu jest zdefiniowany obszarem przebiegu projektu. Ponadto, Procesy te gwarantują finansowanie projektu, zidentyfikowanie zewnętrznych i wewnętrznych interesariuszy projektu oraz wybór kierownika projektu. Wszystkie te informacje znajdują się w statucie projektu. Po zaakceptowaniu Tego dokumentu Projekt otrzymuje autoryzację. Jeżeli Mamy do czynienia z dużymi projektami, które składają się z wielu etapów, à Procesy inicjowania mają miejsce na początku każdego etapu. Należy wtedy sprawdzić czynniki mające Wpływ na osiągnięcie sukcesu projektu oraz uzasadnienie biznesowe projektu w celu oceny, Czy Dany Projekt należy kontynuować, przerwać Czy przesunąć w czasie.

Mówiąc o cyklu życia projektu, większość autorytetów w dziedzinie zarządzania projektami i Autorów ma na Myśli Okres rozpoczynający się zatwierdzeniem pracy nad projektem lub OD podpisania wykonywania między klientem un wykonawcą, a kończący się na przekazaniu Klientowi pożądanego produktu.